Oferta

W ramach naszej działalności zajmujemy się reprezentacją firm:

w postępowaniach:

 • rejestrowych
 • cywilnych
 • gospodarczych
 • administracyjnych i sądowo-administracyjnych

przed sądami wszystkich instancji, w tym:

 • Sądem Najwyższym
 • organami administracji państwowej i samorządowej

Świadczymy również  okresowe i długotrwałe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, obejmujące:

 • przekształcenia kapitałowe
 • pomoc w likwidacji i upadłości przedsiębiorstw
 • windykację należności oraz nabywanie nieruchomości.
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych oraz umów
 • prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw

W przypadku osób fizycznych pomagamy w zakresie:

 • prawa handlowego

Prowadzimy mediacje

Uczestniczymy w negocjacjach

Udzielamy porad prawnych (także przez Internet!)

W celu otrzymania usługi online proszę o przesłanie zapytania prawnego (z opisem Państwa problemu, stanu faktycznego i prawnego) wraz z adresem zwrotnym na wskazany w „kontakcie” adres mailowy.

W przypadku osób fizycznych pomagamy w zakresie:

 • prawa handlowego

Prawo handlowe obejmuje doradztwo w zakresie fuzji i przejęcia spółek, tworzenia podmiotów gospodarczych, w tym zakładania spółek,  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Świadczymy pomoc prawną w bieżącej działalności spółek (uchwały, protokoły, regulaminy) oraz prowadzimy spory w zakresie prawa handlowego  odnośnie członków zarządu z tytułu niezgłoszenia upadłości spółki i z tytułu bezprawnego działania organów spółki

 • prawa cywilnego

Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują przygotowanie umów i pism procesowych, a także sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę kontraktową i deliktową, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające oraz zastępstwo procesowe.

 • prawa rodzinnego

Prowadzimy sprawy rozwodowe, o separację, podział majątku wspólnego, alimenty, a także o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. W granicach naszych usług mieszczą się także sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską i zgodę na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego.

 • prawa pracy

Prawo pracy obejmuje między innymi kontrakty menadżerskie i umowy o zakazie konkurencji. Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania czy też umowy o pracę. Świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców.  Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy.

 • prawa zamówień publicznych

Oferujemy analizę dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno – prawnym, sporządzamy projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz opinie i ekspertyzy prawne na podstawie przekazanych dokumentów.

 • prawa finansowego

Pomagamy w rozwiązaniu problemów  związanych bankami oraz instytucjami finansowymi.  Weryfikujemy umowy kredytu w tym kredytu hipotecznego oraz pożyczki. Asystujemy podczas negocjacji dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.

 • prawa spadkowego

Zajmujemy się stwierdzeniami nabycia spadku, sprawami o zachowek, działami spadku, a także przyjęciem lub odrzuceniem spadku. W zakresie naszej oferty mieści się ponadto przygotowanie i doradztwo w sprawach dotyczących sporządzania testamentu.

 • windykacji należności

Zapewniamy reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności oraz reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 • postępowania sądowego, egzekucyjnego i administracyjnego

Ta część naszej oferty odnosi się do zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach postępowania i reprezentowania przed organami egzekucyjnymi. Ponadto, występujemy przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

 • prawa budowlanego

Doradztwo prawne w związku z zagospodarowywaniem nieruchomości, przygotowywaniem i realizacją projektów budowlanych. Służymy pomocą przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych. Bierzemy udział w negocjacjach umów o roboty budowlane.

Prowadzimy również postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne i sądowo-administracyjne związane z wymienionymi dziedzinami prawa.